Born 1689 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1762.
1500 och 1600-talen - de första källmaterialen 1565 finns Forsagården åter med i skattelängden och från 1566 finns en ny ägare dokumenterad vid namn Faste. Vid denna tid fanns det stora arealer "herrelöst" land och markförvärvet lär ha skett så att åbon fick ensamrätt till så stort område som hans rop en däven dag vid sommarsolståndet kunde höras, åt alla håll från boplatsen (Persson 1931). Gården nämns 1617 i ett annat sammanhang. Under kalmarkriget 1611-1613 pågick det i Jämtland, som då lydde under Danmark, den så kallade Baltzarfejden. Baltzar Bäck var en svensk härförare som lyckades erövra Jämtland och tvingade de jämtska bönderna att svära den svenske konungen Karl IX sin trohet (eller mista huvudet). Innan kriget var slut så hade Danmark återvunnit Jämtland och det stod nu bönderna dyrt att de svurit eden. De fick dryga böter och i domsprotokollet över förrädarna finns Peder Fastesson, ägare till Forsagården (Persson 1931). Han fick betala främst kontanter men även mjöl, vilket tyder på att gården redan då hade en kvarn (Lundgren 2001). 1688 tillträdde Aronsson-släkten Forsagården och de skulle komma att inneha den i drygt tvåhundra år.
/Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsa-Gården en lång historia"
Nils Aronsson.
Born 1689 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1762.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Forsa Stormansgård före branden 1909. Den ägdes då av Magnus Aronsson och hade gått i arv från far till son sedan 1600 talet. Arealen var 1495 ha. 1896 såldes större delen av skogsarealen till Skönviks bolag. Det var stora åbyggnader på Forsagården. Mangårdsbyggnaden innehöll en sal stor som en kyrka 16 gånger 16 alnar i fyrkant. Där samlades ungdom till dans från flera kyrksocknar. I den stora ladugården fanns upp till 40 kor och 6 hästar dessutom en hel del ungdjur samt får, getter, grisar och höns. Ingen väg enbart stigar och sjöväg ledde till Forsa. Nu 1974 finns en väg. Gården är öde och delvis förfallen. Kan den räddas från att bli utplånad? /Gunnar Malmström. Hittat ytterligare en bild på Forsa. en förstoring med text på baksidan. Gunnat Malmströms verk./ Birgitta Persson
Forsa Gård. Det som fanns kvar 1983? Enligt Peter Lundgren jämnades allt med marken 1974. Kanske Målat efter foto. Ägare till Tavlan Karl Göran Jämteborn Se Sven Olof Karlsson f1913 för mer Forsagårdshistoria

Relationships and children

Married 1717.

Karin Göransdotter.
Born 1687. Died 1765.

Göran Nilsson.
Born 1718 in Bodsjö, Forsa (Z).

Aron Nilsson.
Born 1720-04-01 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1790-03-28 in Bodsjö, Forsa (Z).
1700-talet - Forsagården växer i betydelse Under 1700-talet ökade gårdens välstånd och det var kanske framför allt Aron Nilsson med hustrun Ingeborg (ägare 1746-1784) som inledde gårdens storhetstid. Detta framgår vid en jämförelse mellan deras och tidigare ägares tillgångar. Paret skänkte också dyrbara gåvor till Bodsjö kyrka, däribland en silverkalk och ett rött sidentyg (Nilsson-Tanner 1975). Odlingsarealen utökades kontinuerligt och nya byggnader tillkom. I en resedagbok från 1775 anges att det då fanns två sågar och en skatte-mjölkvarn i Forsa (HUlphers 1775). Huvudnäringen kan troligen sägas för gården, likväl som för socknen i övrigt, under lång tid ha varit jakt och fiske tills odlingen av grödor och kreatursskötseln blev allt viktigare (Persson 1931). De huvudsakliga grödorna som odlades i Forsa var hö till kreaturen, korn och potatis.Det framkommer inte av några uppgifter om gården har idkat någon form av handel, men möjligen har viss avsalu förekommit av kreatur, ladugårdsprodukter eller jaktbyte som exempelvis fågel och skinn. 1770 inleddes avvittringen av Forsagården. De gamla rågångsmarkeringarna godtogs med få undantag och gårdens totala areal uppmättes till 1478 ha fördelat på 214 ha vatten, 20 ha inägor, 15 ha myr, 800 ha berg samt 429 ha skog. Med berg menades här inte dagens bergimpediment utan enbart brantare terräng (Lundgren 2001).
/Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsa-Gården en lång historia"
¥
1775 ca gift bonde Forssa med 5 söner och 2 döttrar
1780 ca gift Forssa med alla barn utom Göran
1782 ca gift bonde Forssa med sönerna Nils, Knut, Aron, Jöns och dottern Karin
1787 ca gift bonde Forsa med sönerna Nils och Jöns och dottern Karin

Karin Nilsdotter.
Born 1722.

Olof Nilsson.
Born 1726 in Bodsjö, Forsa (Z).

Per Nilsson.
Born 1727 in Bodsjö, Forsa (Z).
1759 utflyttad från Forsa

Index of persons    Index of surnames    Index of places