Född omkring 1594 i Savuniemi, Joroinen, Finland. Flyttade ca 1640 till Värmland, Sverige. /källa: Roald Sundberg Pål (Påfwel) Olofsson Suhoinen Far: Mor: Påvel Olofsson Suhoinen´s förfäder var dessa Nybyggare. Född: omkring 1594 Död: mellan 1674 och 1683 Sunne Lövåsen (S) Källa till dödstider är. Testamente infört i Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 15-17/6 1674 och utdrag ur tingsprotokoll 14/6 1683. -------------------------------------------------------------------------------- Familj med Elin Olofsdotter Mänkiläinen (1600 - död mellan 1674 och 1683) Barn: Olof Pålsson Suhoinen (1625 - 1710) Erik Pålsson Suhoinen Marit Pålsdotter Suhoinen -------------------------------------------------------------------------------- Noteringar Detta framgår av följande utdrag ur Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 15-17/6 1674 “Näst Framwijstes Ett Testamente som Påwel Qluffsson och Hans Hustru Elin Oluffsdotter i Lööfåssen i Sunds Sochen Tu gambla och Alderstegna blinde folk doch afh godt förståndh, hafwa giordt till sin Sohn Oluff Påwelsson och hans hust. Anneka Larsdotter, At emooth dhet dhenne dheras Son efther dheras Astundan in till dheras döder dagh skall dhem skiötha föda och försörja hafwe dhe Testamenterat honom halfhparten afh allan dhen löösöre som i dheras boo finnes och dhe Uthi sitt Ahnletes Swett sigh mädh dhenne dheras Sons flijtige Tillhiälp ifrån dhen tijdh han kunni något Arbete drifwa, Wärfth och icke Ehrfth, sedan och ha han lijka Erfh mädh dhi Andre Syskonen i dhen Andra hälfthen aff lösörenen. föruthan dhetta, woro och icke mindre desse gamble föräldrar benägne at eftherlåta bemälte dheras Son Olufh Påwelsson hans hustru och barn all dhen fasta Egendoom som dhe nu Äga i Löfhåhsen till Ahnseendhe såsom dhe i des Testamente förmäla, at Alt det som ähr Ahnwändt på hemmandet medh däss inkiöpan, Upodlandbe, dhet hafwer mehr bemälte dheras Son Oluff Kostat och i Ty hafwa dhe Ahndre barnen inthet dher Uthi efther Föräldrarnas döödh at få arfiwa Uthan falle dät altsammans Oluff hans hustru barn och Erfhwinger till godo. Till hwilket Testamente Oluffs brodher Erich Påfwelsson och hans Syster Marit i Jangshöiden hafwa icke Uthan skiäl Consentrat Att dhe aldrig skola dher på Thala, hwarföre så frampt dhetta i Lijfstijden oryggat och aff siälfwa Testetoribus mädh döden bekräfthat warder dhet och icke oskiäligen afh dhenna Rätten fast Stadigt dömdt.” Av testamentet framgår att sonen Olof varit den drivande kraften bakom köpet och uppodlandet av Lövåsen, fastän Påvel stod för nybygget de första åren i egenskap av husfader. Olof tog också hand om föräldrarna på deras ålderdom och skulle som er sättning få halva deras lösöre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Trots testamentets fasta ord att brodern och systern samtyckt och aldrig skulle ens tala mer om det, har tydligen oenighet uppstått efter föräldrarnas död. Vid ett ting år 1683 träffar vi syskonen till arvförlikning. Rätten använder följ. ordalag: “Inkommo för Rätten Syskonen Erich Påfwelsson i Twäråhna och Fryckzende Sn samt Systeren hu Marit i Jangshögden Sunds Sn och blefwo ernligen genom handräckning medh sin Broder Olof Påfwelsson i Löfåhsen förlijkte öf r dess föräldrars Testamente, som å tinget Ao 1674 d. 15 Junij stadfäst ähr, att Oloff af godh wilje gifwer Broderen Erik 10 RDr och Systren Hu Marit 5 Rdr m. Spec. ähn, till hwad han tillförndhe uthgifwit haf r hwar medh dhe sedan afstå och uphäfwa alt wijdare åtahl på arff effter sina föräldrar i löst och fast och dett oklandrat nu och framdeles honom Oloff Påhlsson unna och tillstå, hwilket ock Rn på begeran dem till rättelse framdeles stadfäste och approberade.”
Påvel Olofsson Suhoinen.
Född omkring 1594 i Savuniemi, Joroinen, Finland.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

.

Olof Påhlsson.
Född omkring 1621. Död 1710.

Erik Påvelsson.
Född.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister